Confidentialité

KONT MENMBÈSHIP

Siw itilize sit sa, ou responsab pou kenbe konfidansyalite nan kont ou ak modpas, ak pou mete restriksyon sou aksè nan òdinatè w lan, epi ou dakò pou aksepte responsablite tout aktivite ki fèt anba kont ou oswa modpas. Si ou poko gen 18 an, ou ka itilize sit entènèt nou an sèlman avèk patisipasyon yon paran oswa gadyen. Rezo Sosyal Kombit ak asosye li yo rezève dwa pou yo refize sèvis, mete fen nan kont, retire kontni, oswa anile kòmand nan sèl diskresyon yo.

Ou posede prop kontni ou. Ni rezo Kombit, ni okenn manm ladan li, pa responsab pou kontni ki afiche sou sit sa pa yon lòt tyès pati.